poniedziałek, 29 lipca 2013

6 metrów przed Paryżem Eustachego Kossakowskiego / 6 mètres avant Paris by Eustachy KossakowskiWszystkie 159 fotografii z serii 6 metrów przed Paryżem Eustachego Kossakowskiego można oglądać od 18 lipca we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty. Duża przestrzeń wystawiennicza pozwoliła na zaprezentowanie prac na długiej, owalnej ścianie, dzięki czemu podczas oglądania fotografii wykonujemy wędrówkę podobną do tej, jaką odbył w swoim artystycznym projekcie Kossakowski, fotografując wszystkie tablice okrążające Paryż - wskazujące miejsce, od którego administracyjnie, ale i symbolicznie, zaczyna się miasto.

Nawet jeśli jest to forma fotograficznego dowcipu, to jest to dowcip celny, aktualny oraz o głębokim znaczeniu. Stanowi jedną z wielu prób estetycznej demitologizacji tego, zamkniętego od 1860 roku w 20 dzielnicach, miasta. Wyznaczone w XIX wieku granice Paryża, który od tego czasu obrósł w nowe symbole i znaczenia, zaczęły oddzielać tą "stolicę XIX wieku" od jej własnych przedmieść. Za żadną z tabliczek, które Kossakowski zaczął fotografować w 1971 roku, nie znajdziemy przyciągającego wizualnie miasta.

To już trzecia w tym roku i jednocześnie druga kompletna w Polsce wystawa prezentująca całą serię Kossakowskiego. Pierwsza miała miejsce w Warszawie w siedzibie Fundacji Arton, druga (kompletna) w Krakowie.

Wystawa nosi tytuł: 6 metrów przed Paryżem – 159 fotografii obiektywnych Eustachego Kossakowskiego. Do obejrzenia jest też album, który niewątpliwie warto kupić. Eustachy Kossakowski, 6 mètres avant Paris, fot. M. Palka

All 159 photographs of the project Six meters to Paris by Eustachy Kossakowski can be viewed from July 18 in Wroclaw New Horizons Cinema. A large exhibition space allowed to present the photographs on a long, oval wall, so when you look at them you move in the similar way, which Kossakowski went during his artistic project - photographing every road sign circling Paris, which indicate the point where the city begins, both in administrative and symbolic way.

Even if it is a form of photographic joke, it is accurate, current and of deep significance. It is one of many attempts of aesthetic demythologization of this city, which is closed with bounds of 20 districts until 1860. The boundaries set in the nineteenth century, of the city which has since overgrown with new symbols and meanings, began to separate the "capital of the nineteenth century" of its own suburbs. Behind neither of "Paris" road signes, which Kossakowski started photographing in 1971, we can find any form od visually attractive city.

This is the third this year, while the second complete exhibition in Poland, presenting
6 mètres avant Paris by Kossakowski. The first took place in Warsaw at the Foundation Arton, the second (complete) in Krakow.

The exhibition is entitled: 6 meters to Paris - 159
objective photographs by Eustachy Kossakowski. There is also an album 6 mètres avant Paris which is definitely worth buying.
 niedziela, 28 lipca 2013

Wonder years w Pauzie / Wonder years in Pauza gallery

Wonder years Doroty Dawidowicz to wystawa prezentowana od 19 lipca do 19 sierpnia w krakowskiej galerii Pauza. Jej prace (razem z Agnieszką Napierałą i Markiem Lapisem) wygrały pierwszy konkurs fotograficzny zatytułowany Projekt Przetwórnia, zorganizowany przez Stowarzyszenie Fotograficzne Fotobzik. Cykl został wykonany w technice mokrego kolodionu. W katalogu autorka o swoim projekcie pisze m.in.: "...wędruję powoli, gdyż plecak z chemią, kuwetami, przenośna ciemnia, aparat i statyw ważą tyle, co ja. Fotografie wykonane są za pomocą XIX-wiecznej srebrowej techniki mokrego kolodionu. Czas naświetlania wynosi od sekundy do kilku minut. Wszystko wymaga skupienia, cierpliwości - "zatrzymania się"". 

Wonder years to cykl zrealizowany w konwencji fotografii inscenizowanej. Współcześnie zaaranżowane sytuacje odtwarzają zachowane w pamięci Doroty Dawidowicz obrazy wspomnień. Dla wielu bliskie jest takie rozumienie fotografii, w którym staje się ona nie tyle narzędziem rejestracji, co projekcją własnej wrażliwości na otaczającą nas rzeczywistość. Archaiczna forma kolodionu umożliwia w pewnym stopniu obiektywizację osobistych doświadczeń autorki. Świadoma i jawna stylizacja podkreśla charakter jej prac.Wonder years by Dorota Dawidowicz is an exhibition presented from July 19 to August 19 in Pauza gallery in Krakow. Her photographs (together with Agnieszka Napierała and Markek Lapis) won the first photo contest called Projekt Przetwórnia, organized by the Photographic Association  Fotobzik. The cycle has been made ​​in the wet collodion process. In the catalog Dorota Dawidowicz writes about her project: "...I walk slowly because the backpack with chemistry, cuvettes, portable darkroom, camera and tripod weigh as much as I do. Photographs are made in the nineteenth-century silver wet collodion technique. Exposure time is from seconds to several minutes. Everything requires concentration, patience - "to stop"".

Wonder years is a series made
in the strategy of staged photography. Presently arranged situations reconstruct the stored images in Dorota Dawidowicz's memories. For many people photography is not only a documentation tool, but also a projection of our own sensitivity to the world around us. The archaic artistic form of collodion makes the personal experience of the author a little more objective. This stylization was used deliberately and that affects the nature of Wonder years work.


Dorota Dawidowicz, fot. M. Palka

 Dorota Dawidowicz, fot. M. Palka

Dorota Dawidowicz, fot. M. Palka

Galeria Pauza, fot. M. Palka


środa, 24 lipca 2013

19 Międzynarodowy Kongres Estetyczny / 19th International Congress of Aesthetics

ICA 2013 Aesthetics in Action
21.07.2013, 21:00

Pierwszy dzień kongresu w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Gośćmi spotkania i debaty byli: bio artysta Eduardo Kac, prezentujący swoją serię prac Lagoglify oraz profesor Wolfgang Welsch.

The first day of the congress, Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art. Special guests were: bio artist Eduardo Kac, who presented his new work Lagoglify, and professor Wolfgang Welsch.

 Eduardo Kac, fot. M. Palka

 Prof. Wolfgang Welsch, fot. M. Palka

fot. M. Palka

fot. M. Palka22.07.2013, 11.30

Aesthetics and the arts in action, wykład profesora Curtisa L. Curtera, prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Estetyki.

Aesthetics and the arts in action, the lecture of prof. Curtis L. Curter the president of International Association of Aesthetics.

Prof. Curtis L. Carter, fot. M. Palka

Profesor Carter przypomniał, że chińska historia nie poddaje się periodyzacji wypracowanej przez Zachód. Kategorie modernizmu i postmodernizmu nie znajdują zastosowania w opisie sztuki chińskiej. Obowiązuje tam obecnie raczej całkowita modernizacja, łączenie sztuki i życia. Wskazał na nowe zainteresowania malarstwa tuszem, które wychodzi poza tradycyjną kaligrafię.

Professor Carter reminded that China's history is not subject to periodization developed by the West. Categories of modernism and postmodernism are not applicable to the description of Chinese art. He would call those tendencies rather as the complete modernization, that combins art and life. He mentioned of new interests in ink wash painting that goes beyond the traditional calligraphy. 

Prof. Richard Shusterman, fot. M. Palka

godz. 14.00
Plenary session: Past and future of the ICAs - a hundred years

 fot. M. Palka

Materiały z pierwszego kongresu w 1913 w Berlinie. Uczestniczyło w nim udział około 500 osób, podobnie jak w tym roku. Wykłady były w języku niemieckim.

Materials of the first congress, which took place in 1913 in Berlin. It was attended by ca. 500 participants, as well as this year. The lectures were in German.

 fot. M. Palka

fot. M. Palka

 fot. M. Palka

Od  dziewiątego kongresu w Dubrowniku w 1980 rok, ustanowiono międzynarodowe stowarzyszenie oraz powołano komitet konstytucyjny.

From the 9th congress in 1980 in Dubrovnik its organizers decided to establish an international association and designated constitution committee. 


23.07.2013, 9:30 

Plenary session: Aesthetics beyond aesthetics (chair: Wolfhang Welsch, participants: Eduardo Kac, Peng Feng)

Profesor Welsch przypomniał, że po raz pierwszy wykład o tym tytule (Estetyka poza estetyką) wygłosił podczas kongresu w 1995 roku. Podczas dzisiejszego spotkania odniósł się do swoich wcześniejszych teorii, które z czasem przepracował. Wcześniej mówił: "spójrzcie (estetycznie) poza sztukę", teraz stwierdza raczej: "spójrzcie w sztukę, ale nie w tradycyjnie estetyczny sposób". Sztuką rządzą inne, nowe, pozaartystyczne mechanizmy. Mamy bio sztukę, naturalne procesy do wyjaśniania zagadnień artystycznych. Aktualną tendencją w estetyce jest odchodzenie od opozycji człowiek - świat. Od dłuższego czasu wychodzimy również poza zachodni model sztuki. Welsch zwrócił na koniec uwagę, że postrzeganie sztuki to rodzaj polipercepcji.

Professor Welsch recalled that he made the first lecture under this title (Aesthetics beyond aesthetics) during the congress in 1995. During today's meeting he referred to his earlier theory that he has reworked. Earlier, he said: "look (aesthetically) beyond art", now says rather: "look at art, but not in the traditional aesthetic way." We can find and name new non-artistic mechanisms in art. We have bio art, we use  natural processes to explain the artistic issues. The current trend in aesthetics is the moving away from the opposition of man vs. world. For a long time we've been going beyond the western model of art. At the end of his lecture Welsch mentioned that the perception of art is a kind of polyperception.


Eduardo Kac, fot. M. Palka

 fot. M. Palka

Prof. Richard Shusterman, fot. M. Palka


14:30 

Prof. Adam Chmielewski's lecture, The problem of justice in distribution of symbolic values. Political aesthetics in understanding the urban change and prof. Michaela Ott, Reflections on Affections (chair: Piotr Zawojski).
 fot. M. Palka

Prof. Michaela Ott, dr Rafał Czekaj , fot. M. Palka

 Prof. Adam Chmielewski, dr hab. Piotr Zawojski, fot. M. Palka

 Prof. Michaela Ott, dr hab. Piotr Zawojski, fot. M. Palka

Prof. Michaela Ott i prof. Adam Chmielewski przywołali ciekawą koncepcję interpasywności. W odpowiedzi na postulaty interaktywności, jest to taki schemat, w którym pełna estetyzacja relacji społecznych absorbuje człowieka w pełni. Stosunek człowieka do otaczającego go świata staje się przez to bierny.

Prof. Michael Ott and prof. Adam Chmielewski mentioned an interesting concept of interpassivity. In response to the demands of interactivity, it is such a situation, in which the full aesthetisation of social relationships absorbs man fully. Thereby his attitude to the world around him becomes inactive.


Prof. Adam Chmielewski, dr Rafał Czekaj, fot. M. Palka

Prof. Adam Chmielewski, prof. Rosa Fernández Urtasun, fot. M. Palka

Prof. Adam Chmielewski, Dzikevich Sergey, fot. M. Palka

Referat What is sacred in contemporary art?, w którym Sergey Dzikevich przybliżał działalność rosyjskiej grupy artystycznej Wojna.

The lecture of Sergey Dzikevich, What is sacred in contemporary art?, who mentioned about the russian artistic group called Война.


18:00

João Pedro Cachopo, How does the spetator act? Benjamin and Rancière on the task of the spectator-translator.

Kakigi Nobuyuki, Towards the poetics of echo: from revisiting the image of "echo" in Walter Benjamin's Writings

(chair: Rafał Czekaj)

Prof. Kakigi Nobuyuki, fot. M. Palka

Dr João Pedro Cachopo, fot. M. Palka

Prof. Kakigi Nobuyuki, fot. M. Palka24.07.2013, godz. 9:30

Sesja plenarna: Somaesthetics
Plenary session: Somaesthetics
(Richard Shusterman, Marie Bukdahl Else, Otabe Tanehisa, Krystyna Wilkoszewska)

Prof. Richard Shusterman, fot. M. Palka

Somaestetyka to rozwinięta przez Shustermana koncepcja w obrębie estetyki, której podstawą jest doświadczanie świata poprzez ciało, które jest pierwszym i podstawowym medium człowieka. Soma, ciało, posiada własną, zmienną w czasie, ekspresję. Ciało łączy nas w jeden ludzki gatunek, ale i dzieli. Ciało ma ponadto ograniczenia - kondycja medium ma bezpośredni wpływ na sposób odczuwania przez nas świata.

W jednym z referatów przywołano współczesne, wspomniane pierwszego dnia przez prof. Curtisa, realizacje artystyczne w Chinach, wykorzystujące tradycyjną technikę malarstwa tuszem, na przykładzie prac artysty Pan Gongkai.

Somaesthetics is a concept developed by Richard Shusterman within the aesthetics which is based on the experience of the world through the body. The body (soma) is the first and fundamental medium of a man. The body has its own expression which varies in time. Our body unites us in human species, but it can also divide us and separate. The body also has its own limitations - the condition of this medium has a direct impact on the way we perceive the world.

In one of
today's papers we could hear about an interesting artistic project from China (which was mentioned the first day by professor Curtis) - using the traditional ink wash painting technique on the example of the artist Pan Gongkai.


Jan Babnik, Photogenesis: reality and appropriation - photographic modernism and postmodernism in the works of Italo Calvino and Michel Tournier, fot. M. Palka


Dr Piotr Winskowski, prof. Maria-Antonia Frias-Sagardoy , fot. M. Palka25.07.2013, 11:30

Prof. Alan Shear, Habermas on totalitarianism and aesthetics. In his lecture he presented a couple of Herman Rockwell's paintings, fot. M. Palka

Dr Rafał Czekaj, A concept of aesthetics - Adorno and Rancière, fot. M. Palka

 fot. M. Palka

Rafał Żarski's work, fot. M. Palka

fot. M. Palka27.07.2013, 16:00

Niestety referat, który miała wygłosić Rizzia Rocha, Walter Benjamin, Artur Danto and the work of critic nie odbył się.

The lecture by Rizzia Rocha, Walter Benjamin, Artur Danto and the work of critic didn't unfortunatelly took place.

17:30


Kandydaci do nowego zarządu IAA / Candidates for a new executive committee, fot. M. Palka

 Głosowanie / Voting, fot. M. Palka

Popołudniu odbyło się głosowanie do nowego zarządu IAA.sobota, 13 lipca 2013

Dzieci / Children


Na fotografie Marka Józwy trafiłem trochę przez przypadek. Jest autorem kilku pięknych zdjęć, które mamy w domowym archiwum, jednak jego wcześniejsze realizacje były dla mnie dotychczas nieznane. Zachwyciła mnie jego seria dwudziestu portretów dzieci dotkniętych autyzmem. Korespondują one z projektem Maćka Hermana "Ojcowie. Lista obecności", który składa się z dwunastu portretów ojców, których dzieci urodziły się z zespołem Downa. Oba - bardzo mądre i dojrzałe - cykle, cechuje prostota obrazowania, potęgująca siłę oddziaływania fotografii, jej dokumentacyjnego charakteru. To również opowieści o spotkaniach - fotografa z drugą osobą, ale przede wszystkim o autorefleksji, która się w nich wyzwala.

Interesującą realizacją Marka Józwy jest również seria "Równowaga lunatyka", w której zwraca on obiektyw w swoją stronę i opowiada o zagadnieniach związanych ze snem, w konwencji autoportretu.


I just happend upon Marek Józwa's photographs. He is the author of several beautiful pictures that we have in our house archives, but the earlier ones were previously unknown to me. I was amazed the series of twelve portraits of children affected by autism. These correspond to the Maciek Herman's project  "Fathers. Attendance list", which consists of twelve portraits of fathers whose children were born with Down syndrome. These two cycles are very wise, mature and characterized by visual simplicity, which intensifies the impact of photography - its documentary character. It is also a story about the meetings - the meeting of photographer with the other person, but most of all about self-reflection, which triggers in them.

There is also one interesting Marek Józwa's project - a photographic series "Sleepwalker's equilibrium" in which he turns the lens towards himself and talks about issues related to sleep in the convention of self-portrait.Marek Józwa pisze m.in.:

"To portrety dla nas. Chcę przybliżyć ludziom ich spojrzenie, tak czyste… szczere, które jest jedynym oknem łączącym dwa światy… ich wewnętrzny – tak trudno dostępny dla otoczenia, a zewnętrzny – prawdopodobnie, doskonale nam znany. Stając przed młodym człowiekiem dotkniętym autyzmem, staram się dostrzec jego problem, pomimo tego, że jego twarz może nie wyrażać tego wprost. Nie uzewnętrznia nam tego, co naprawdę może dziać się w środku.[...] Te proste portrety sprowadzam do minimum formy, odrzucam wszystkie te elementy, które mogłyby wpłynąć na czystość odbioru, bądź poznanie. Zostają oczy i twarz, po prostu buzia. Użyłem minimum światła starając się przy tym by stało się ważne, próbując podkreślić niesamowitą aurę tych dzieci, coś o czym nie potrafię powiedzieć, a jest.
Cieszę się że mogłem poznać tych wspaniałych, młodych ludzi, którzy rzucają na świat światło przez wielu nie dostrzegane."
 fot. Marek Józwa
fot. Marek Józwa


O projekcie "Ojcowie. Lista obecności" Maćka Hermana oraz o samym autorze fotografii poczytać można w 15 numerze magazynu "Pokochaj Fotografie".

Maciek pisze tak: "Po zaledwie kilkudziesięciu godzinach spędzonych z tymi wspaniałymi osobami powoli oswajam się i trawię dane mi tak wyjątkowe doświadczenie. W większości domów „zwykłych” rodzin nigdy nie czułem tak wielkiej miłości, poświęcenia dla siebie nawzajem, które powoduje, że życie nie jest puste i nabiera sensu. To wszystko mimo wieloletniego zmęczenia, często zniecierpliwienia i niewiadomej przyszłości. Życzę każdemu by spędził choć trochę czasu z tymi świetnymi dzieciakami lub dorosłymi ludźmi. Żeby poznał ich, porozmawiał, poczuł ich obecność, przytulił, może nawet zaprzyjaźnił się. Gwarantuję że obcując z tak nieprzeciętnymi osobami samemu można stać się lepszym człowiekiem."


 fot. Maciek Herman
for. Maciek Herman19 Międzynarodowy Kongres Estetyczny / 19th International Congress of Aesthetics

Od 21 do 27 lipca 2013 trwać będzie dziewiętnasty, odbywający się co trzy lata, Międzynarodowy Kongres Estetyczny w Krakowie. Wydarzenie ma charakter jubileuszowy - pierwszy kongres miał miejsce dokładnie 100 lat temu, w Berlinie. Będzie to jednocześnie pierwsza jego edycja w Polsce. Jego organizatorami są: Polskie Towarzystwo Estetyczne oraz International Association for Aesthetisc.

Dostępny jest już szczegółowy program wystąpień.


wtorek, 9 lipca 2013

"Miejsca chaosu Josefa Koudelki" / "Josef Koudelka’s places of chaos"

     

Josef Koudelka, Arles 2012, fot. Bogdan Konopka

 "Widzę w czerni i bieli. Kolor mnie nie interesuje." J. Koudelka
"I see in black and white. The color doesn't interest me." J. KoudelkaInterwencja państw członkowskich Układu Warszawskiego w Czechosłowacji z sierpnia 1968 r. jest wydarzeniem, które zazwyczaj analizuje się głównie pod kątem faktograficznym. Istota i charakter tej wojskowej akcji zostały przez historyków bardzo dobrze rozpoznane i udokumentowane, a decyzje polityczne, kierujące wojska pięciu państw na teren kraju, który wszedł w okres odwilży, wpisują się, przy spojrzeniu z dzisiejszej perspektywy, w brutalną logikę komunistycznych rządów.

Fotografie Josefa Koudelki (ur. 10.01.1938 w Boszkowicach, b. Czechosłowacja) z pierwszych siedmiu dni Operacji Dunaj są niepokojące nie tylko ze względu na to, co przedstawiają, ale głównie ze uwagi na fakt, że nie dają nam właściwie żadnej odpowiedzi. Wzmagają jedynie konsternację i stawiają pytania, z którymi nie sposób sobie poradzić.

(fragment artykułu)

M. Palka, Miejsca chaosu Josefa Koudelki, kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” 2013, nr 2 (20), s. 50-55.Josef Koudelka’s places of chaos


The intervention of the
member countries of the Warsaw Pact in Czechoslovakia in August 1968 is an event that is usually analyzed primarily in terms of factual information. The nature and character of this military action have been very well researched and documented by historians . The political decisions directing the troops of five countries  to the area of ​​ Czechoslovakia,   which was entering these days a period of Thaw, fit, when viewed from today's perspective, the brutal logic of communist regime.

Josef Koudelka’s (born 10.01.1938 in Boskovice, former Czechoslovakia) photographs from the first seven days of Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia are worrying to us not only because of what they represent, but mainly due to the fact that they don’t actually give us any answers. These photographs  only intensify confusion and ask questions, that are impossible to deal with.

(excerpt from the article)

M. Palka, Miejsca chaosu Josefa Koudelki, kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” 2013, 2 (20), pp. 50-55.