środa, 24 lipca 2013

19 Międzynarodowy Kongres Estetyczny / 19th International Congress of Aesthetics

ICA 2013 Aesthetics in Action
21.07.2013, 21:00

Pierwszy dzień kongresu w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Gośćmi spotkania i debaty byli: bio artysta Eduardo Kac, prezentujący swoją serię prac Lagoglify oraz profesor Wolfgang Welsch.

The first day of the congress, Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art. Special guests were: bio artist Eduardo Kac, who presented his new work Lagoglify, and professor Wolfgang Welsch.

 Eduardo Kac, fot. M. Palka

 Prof. Wolfgang Welsch, fot. M. Palka

fot. M. Palka

fot. M. Palka22.07.2013, 11.30

Aesthetics and the arts in action, wykład profesora Curtisa L. Curtera, prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Estetyki.

Aesthetics and the arts in action, the lecture of prof. Curtis L. Curter the president of International Association of Aesthetics.

Prof. Curtis L. Carter, fot. M. Palka

Profesor Carter przypomniał, że chińska historia nie poddaje się periodyzacji wypracowanej przez Zachód. Kategorie modernizmu i postmodernizmu nie znajdują zastosowania w opisie sztuki chińskiej. Obowiązuje tam obecnie raczej całkowita modernizacja, łączenie sztuki i życia. Wskazał na nowe zainteresowania malarstwa tuszem, które wychodzi poza tradycyjną kaligrafię.

Professor Carter reminded that China's history is not subject to periodization developed by the West. Categories of modernism and postmodernism are not applicable to the description of Chinese art. He would call those tendencies rather as the complete modernization, that combins art and life. He mentioned of new interests in ink wash painting that goes beyond the traditional calligraphy. 

Prof. Richard Shusterman, fot. M. Palka

godz. 14.00
Plenary session: Past and future of the ICAs - a hundred years

 fot. M. Palka

Materiały z pierwszego kongresu w 1913 w Berlinie. Uczestniczyło w nim udział około 500 osób, podobnie jak w tym roku. Wykłady były w języku niemieckim.

Materials of the first congress, which took place in 1913 in Berlin. It was attended by ca. 500 participants, as well as this year. The lectures were in German.

 fot. M. Palka

fot. M. Palka

 fot. M. Palka

Od  dziewiątego kongresu w Dubrowniku w 1980 rok, ustanowiono międzynarodowe stowarzyszenie oraz powołano komitet konstytucyjny.

From the 9th congress in 1980 in Dubrovnik its organizers decided to establish an international association and designated constitution committee. 


23.07.2013, 9:30 

Plenary session: Aesthetics beyond aesthetics (chair: Wolfhang Welsch, participants: Eduardo Kac, Peng Feng)

Profesor Welsch przypomniał, że po raz pierwszy wykład o tym tytule (Estetyka poza estetyką) wygłosił podczas kongresu w 1995 roku. Podczas dzisiejszego spotkania odniósł się do swoich wcześniejszych teorii, które z czasem przepracował. Wcześniej mówił: "spójrzcie (estetycznie) poza sztukę", teraz stwierdza raczej: "spójrzcie w sztukę, ale nie w tradycyjnie estetyczny sposób". Sztuką rządzą inne, nowe, pozaartystyczne mechanizmy. Mamy bio sztukę, naturalne procesy do wyjaśniania zagadnień artystycznych. Aktualną tendencją w estetyce jest odchodzenie od opozycji człowiek - świat. Od dłuższego czasu wychodzimy również poza zachodni model sztuki. Welsch zwrócił na koniec uwagę, że postrzeganie sztuki to rodzaj polipercepcji.

Professor Welsch recalled that he made the first lecture under this title (Aesthetics beyond aesthetics) during the congress in 1995. During today's meeting he referred to his earlier theory that he has reworked. Earlier, he said: "look (aesthetically) beyond art", now says rather: "look at art, but not in the traditional aesthetic way." We can find and name new non-artistic mechanisms in art. We have bio art, we use  natural processes to explain the artistic issues. The current trend in aesthetics is the moving away from the opposition of man vs. world. For a long time we've been going beyond the western model of art. At the end of his lecture Welsch mentioned that the perception of art is a kind of polyperception.


Eduardo Kac, fot. M. Palka

 fot. M. Palka

Prof. Richard Shusterman, fot. M. Palka


14:30 

Prof. Adam Chmielewski's lecture, The problem of justice in distribution of symbolic values. Political aesthetics in understanding the urban change and prof. Michaela Ott, Reflections on Affections (chair: Piotr Zawojski).
 fot. M. Palka

Prof. Michaela Ott, dr Rafał Czekaj , fot. M. Palka

 Prof. Adam Chmielewski, dr hab. Piotr Zawojski, fot. M. Palka

 Prof. Michaela Ott, dr hab. Piotr Zawojski, fot. M. Palka

Prof. Michaela Ott i prof. Adam Chmielewski przywołali ciekawą koncepcję interpasywności. W odpowiedzi na postulaty interaktywności, jest to taki schemat, w którym pełna estetyzacja relacji społecznych absorbuje człowieka w pełni. Stosunek człowieka do otaczającego go świata staje się przez to bierny.

Prof. Michael Ott and prof. Adam Chmielewski mentioned an interesting concept of interpassivity. In response to the demands of interactivity, it is such a situation, in which the full aesthetisation of social relationships absorbs man fully. Thereby his attitude to the world around him becomes inactive.


Prof. Adam Chmielewski, dr Rafał Czekaj, fot. M. Palka

Prof. Adam Chmielewski, prof. Rosa Fernández Urtasun, fot. M. Palka

Prof. Adam Chmielewski, Dzikevich Sergey, fot. M. Palka

Referat What is sacred in contemporary art?, w którym Sergey Dzikevich przybliżał działalność rosyjskiej grupy artystycznej Wojna.

The lecture of Sergey Dzikevich, What is sacred in contemporary art?, who mentioned about the russian artistic group called Война.


18:00

João Pedro Cachopo, How does the spetator act? Benjamin and Rancière on the task of the spectator-translator.

Kakigi Nobuyuki, Towards the poetics of echo: from revisiting the image of "echo" in Walter Benjamin's Writings

(chair: Rafał Czekaj)

Prof. Kakigi Nobuyuki, fot. M. Palka

Dr João Pedro Cachopo, fot. M. Palka

Prof. Kakigi Nobuyuki, fot. M. Palka24.07.2013, godz. 9:30

Sesja plenarna: Somaesthetics
Plenary session: Somaesthetics
(Richard Shusterman, Marie Bukdahl Else, Otabe Tanehisa, Krystyna Wilkoszewska)

Prof. Richard Shusterman, fot. M. Palka

Somaestetyka to rozwinięta przez Shustermana koncepcja w obrębie estetyki, której podstawą jest doświadczanie świata poprzez ciało, które jest pierwszym i podstawowym medium człowieka. Soma, ciało, posiada własną, zmienną w czasie, ekspresję. Ciało łączy nas w jeden ludzki gatunek, ale i dzieli. Ciało ma ponadto ograniczenia - kondycja medium ma bezpośredni wpływ na sposób odczuwania przez nas świata.

W jednym z referatów przywołano współczesne, wspomniane pierwszego dnia przez prof. Curtisa, realizacje artystyczne w Chinach, wykorzystujące tradycyjną technikę malarstwa tuszem, na przykładzie prac artysty Pan Gongkai.

Somaesthetics is a concept developed by Richard Shusterman within the aesthetics which is based on the experience of the world through the body. The body (soma) is the first and fundamental medium of a man. The body has its own expression which varies in time. Our body unites us in human species, but it can also divide us and separate. The body also has its own limitations - the condition of this medium has a direct impact on the way we perceive the world.

In one of
today's papers we could hear about an interesting artistic project from China (which was mentioned the first day by professor Curtis) - using the traditional ink wash painting technique on the example of the artist Pan Gongkai.


Jan Babnik, Photogenesis: reality and appropriation - photographic modernism and postmodernism in the works of Italo Calvino and Michel Tournier, fot. M. Palka


Dr Piotr Winskowski, prof. Maria-Antonia Frias-Sagardoy , fot. M. Palka25.07.2013, 11:30

Prof. Alan Shear, Habermas on totalitarianism and aesthetics. In his lecture he presented a couple of Herman Rockwell's paintings, fot. M. Palka

Dr Rafał Czekaj, A concept of aesthetics - Adorno and Rancière, fot. M. Palka

 fot. M. Palka

Rafał Żarski's work, fot. M. Palka

fot. M. Palka27.07.2013, 16:00

Niestety referat, który miała wygłosić Rizzia Rocha, Walter Benjamin, Artur Danto and the work of critic nie odbył się.

The lecture by Rizzia Rocha, Walter Benjamin, Artur Danto and the work of critic didn't unfortunatelly took place.

17:30


Kandydaci do nowego zarządu IAA / Candidates for a new executive committee, fot. M. Palka

 Głosowanie / Voting, fot. M. Palka

Popołudniu odbyło się głosowanie do nowego zarządu IAA.